6В06102 Ақпараттық жүйелер

6В06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының паспорты  

Паспорт образовательной программы  6В06102 Информационные системы

Passport of the educational program 6В06102 Information systems

 

 1. Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы /The purpose of the educational program:

Адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді жобалауға, әзірлеуге, енгізуге және әкімшілік етуге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті IT-мамандарды даярлау

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне 6B06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы Бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.

6В06102 Ақпараттық жүйелер: өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару. ОП 6B06102 бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып мыналар табылады: адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар.   

Подготовка    высококвалифицированных IT-специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность, направленную на проектирование, разработку, внедрение и администрирование  информационных систем  в различных сферах человеческой деятельности

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе 6B06102 Информационные системы.

Сферой профессиональной деятельности бакалавра 6B06102 Информационные системы являются: промышленность, наука, образование, культура, здравоохранение, сельское хозяйство, государственное управление. Объектами профессиональной  деятельности бакалавра ОП 6B06102  Информационные системы являются: предприятия и организации различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие информационные системы в различных областях человеческой деятельности.

Training of highly qualified IT specialists who are able to carry out professional activities aimed at the design, development, implementation and administration of information systems in various fields of human activity

A graduate of this educational program is awarded an academic Bachelor's degree in information and communication technologies in the educational program 6B06102 Information systems.

The sphere of professional activity of bachelor 6B06102 Information systems are: industry, science, education, culture, health, agriculture, public administration. The objects of professional activity of the bachelor OP 6B06102 Information systems are: enterprises and organizations of various forms of ownership that develop, implement and operate information systems in various fields of human activity.

Бағдарламаның негізгі принциптері /Ключевые принципы программы /Key principles of the program:

 • халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пәндік дескрипторлар, цикл және оқу деңгейі (мысалы, Дублин дескрипторлары, аккредиттеу агенттіктерінің талаптары және стратегиялық серіктестердің үміттері);
 • Еңбек нарығы мен тұтынушыларға бағытталған;
 • Еңбек нарығына және тұтынушыларға бақытталған;
 • Еңбек нарығына және тұтынушыларға бағытталған;
 • сындарлы дәйектілік пен жүйелілік қағидасына негізделген: түлектің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқыту нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;
 • Кәсіби тәжірибеде ең жаңа зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген
 • Соответствует международным стандартам: предметным дескрипторам, циклу и уровню обучения (к примеру, Дублинским дескрипторам, требованиям аккредитационных агенств и ожиданиям стратегических партнеров);
 • Ориентирована на рынок труда и потребителей;
 • Еңбек нарығына және тұтынушыларға бағытталған;
 • Focused on the labor market and consumers
 • Основаны на принципе конструктивной согласованности и соответствия: модели выпускника, целям, планируемым результатам обучения, методам оценивания и преподавания;
 • Интегрированы с последними  исследованиями и инновациями в профессиональной деятельности
 • Complies with international standards: subject descriptors, cycle and learning level (eg Dublin descriptors, requirements of accreditation agencies and expectations of strategic partners);
 • Focused on the labor market and consumers;
 • Eңbek naryғyna zhune tұtynushylarғa ba бyttalғan;
 • Focused on the labor market and consumers;
 • Based on the principle of constructive consistency and consistency: the graduate's model, goals, planned learning outcomes, assessment and teaching methods;
 • Integrated with the latest research and innovation in professional practice 
 1. Түлектердің біліктілік моделі/ Квалификационная модель выпускника /Graduate qualification model

6B06102 Ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: жобалау және жобалау, өндірістік және технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, жедел.

6B06102 Ақпараттық жүйелер бакалаврының кәсіби қызметінің типтік міндеттері: ақпараттық жүйелердің және жалпы ақпараттық жүйелердің әртүрлі компоненттерін жобалау және әзірлеу, ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, конфигурациялау және басқару, ақпараттық жүйелер базаларын жобалау және басқару, техникалық қызмет көрсету.

Выпускники образовательной программы 6B06102 Информационные системы могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторскую, производственно-технологическую, организационно-управленческую, эксплуатационную.

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавра ОП 6B06102 Информационные системы являются: проектирование и разработка различных компонентов информационных систем и в целом информационных систем, инсталляция, конфигурирование и администрирование сетевой инфраструктуры информационных систем, проектирование и администрирование баз данных информационных систем, сопровождение.

Graduates of the educational program 6B06102 Information systems can perform the following types of professional activities: design, production and technology, organizational and management, operational.

Typical tasks of the professional activity of a bachelor EP 6B06102 Information systems are: design and development of various components of information systems and information systems in general, installation, configuration and administration of the network infrastructure of information systems, design and administration of databases of information systems, maintenance.


Печать