2020 – 2021 оқу жылының ІІ семестрінде Физика-математика факультетінде өткен әдістемелік апталықтың ЕСЕБІ

Тақырыбы: Физика, математика және информатика пәндерін оқытудың заманауи әдістері

Мақсаты: Факультет оқытушыларына басқа оқытушылармен жинақталған тәжірибемен алмасуға, бір-бірінен және тәжірибелі әріптестерінен қашықтықтан оқыту форматы жағдайында жұмыстың жаңа нысандарымен, тәсілдерімен және әдістерімен танысуға мүмкіндік беру. Әдістемелік апта аясында бекітілген жоспарға сәйкес ашық дәріс және практикалық сабақтар өткізілді, семинарлар мен мастер-кластар ұйымдастырылды.

Міндеттері:

 • Қазіргі заманғы жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай, мүдделі жаңа білім беру студенттің өзін-өзі анықтауына және одан әрі кәсіби қызметін таңдауына ықпал ету;
 • Заманауи технологиялық әдіс-тәсілдерді енгізу, жоспарланып отырған бейінде оқытудың жағымды уәждемесін жасау. Студенттерді осы бейін үшін жетекші қызмет түрлерімен таныстыру;
 • Оқытудың тиімді әдіс-тәсілімен, қазіргі заманауи технологияны меңгеру;студенттердің танымдық қызметін жандандыру;
 • Өздігінен практикалық іс-әрекет ету мен өзін-өзі дамыту бойынша білімдерін қолдану үшін түйінді құзыреттіліктері мен қабілеттерін дамыту.

 

Күтілетін нәтиже:

 • Арнайы педагогикалық әдістермен тәсілдерді, мақсатты, жүйелі түрде пайдаланады;
 • Студенттердің танымы, шығармашылық ойлауы, ғылыми көзқарасы мен белсенділігі қалыптасады;
 • Студенттердің өз бетімен білім алу дағдылары дамиды;
 • Студенттердің өз бетімен жұмыс істеуі қалыптасады;
 • Студенттердің оқуға ынтасын күшейту, жаңашыл ойлау мен сыни тұрғысынан ойлауды, өзіндік білім алуды қалыптастырады;
 • Инновациялық технологиялар мен қазіргі заманғы өндірістің бастапқы негіздерін игереді;
 • Студенттердің жаңашылдықпен ойлауы және креативтілігі, өздігінен ғылыми-зерттеу және жобалау іс-әрекеттерін жасау, өздігінен білім алу дағдылары қалыптасады.

 

Қолданылған әдіс-тәсілдер:

Негізгі дереккөздер:

08.02.2021 күні физика-математика факультетінде әдістемелік апта басталды,

 

1

08.02.21

09:40

«Механика» пәнінен ашық дәріс сабағы. Тақырыбы: Тақырыбы: Newton’s Laws of Motion.

Тобы: Физ/анг-1

Офлайн.

1 оқу ғимараты, 306 ауд.

Иден: 8130149992

Логин: 1234

Физика кафедрасының аға оқытушысы, магистр А.У.Искалиева

 

"Mechanics" пәні бойынша аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі А.У. Искалиева Физ/анг-1 тобында "Newton's Laws of Motion" тақырыбында ашық сабақты ағылшын тілінде өткізді. Сабақ жоғары ғылыми-педагогикалық деңгейде өтті, материалды ағылшын тілінде жақсы қабылдау үшін презентация, PhET Interactive Simulations, виртуалды конструктор, ағылшын тіліндегі физикалық терминдер мен заңдарды көрнекі түрде қабылдауға және қабылдауға баса назар аудартып көрсетуге арналған құрылғы жиынтығы қолданылды. Формулалар мен заңдардың түсіндірмесі тақтаны қолданумен қатар жүрді, физикалық анықтамаларға баса назар аударылды, олар терминдердің глоссарийіне жазылды және олардың аудармалары сөздікке жазылды.

zoom-конференция. Занятие было проведено на английском языке. Лекция была проведена на высоком методическом уровне: для лучшего восприятия студентами материала на английском языке были использованы презентация, Phet Interactive Simulations, виртуальный конструктор, набор устройств для визуального восприятия и изучения физических терминов и законов на английском языке. Объяснение формул и законов сопровождалось использованием доски, акцент делался на физических определениях, значения и перевод отдельных терминовзаписывались в глоссарий.

 

Лекционное занятие старшего преподавателя кафедры математики, магистра Айтеновой Г.М. было проведено в онлайн режиме для студентов групп МФ-23 и МИ/у-23 по дисциплине «Дифференциальные уравнения» на тему: «Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши». В ходе лекции на конкретных примерах были рассмотрены: отличие однородных дифференциальных уравнений от других типов дифференциальных уравнений, принципы и используемые технические приемы решения однородных уравнений. Преподавателем были продемонстрированы эффективные приемы управления вниманием студентов, стимулирования их  активности на занятии.

Преподавателем кафедры информатики, магистром Насыровой Б. С. было проведено открытое занятие по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» на английском языке для студентов 1 курса образовательной программы Биология-География (группа БГ-11) естественно-географического факультета в офлайн формате. В качестве экспертов на занятии присутствовали: доцент кафедры информатики, к.с.н. Абулкасова Д. Б., старший преподаватель, магистр Маннапова Т.М., преподаватель кафедры математики, магистр Жәшім Н.Б., а также заместитель декана естественно-географического факультета по учебной работе Абдырахман А. К. Занятие на тему «Human computer interaction» было проведено на английском языке, были рассмотрены способы взаимодействия человека и компьютера, типы интерфейсов. Следует отметить хорошее владение английским языком студентов Косанова Н., Карагаевой З., Жулкашевой И., подготовивших презентации по теме занятия. По окончании занятия были подведены итоги и состоялось обсуждение  результатов занятия, эксперты поделились своими предложениями и рекомендациями по методике проведения занятий на английском языке.

Особый интерес ППС, студентов и магистрантов  факультета вызвал семинар: «STEM - новый тренд образовательной программы», организованный заведующим кафедрой физики, ст. преподавателем Имангалиевой Б.С. и преподавателем  Есенгалиевой А.Н. (09.02.2021г.)   Семинар проходил в формате  онлайн-конференции ZOOM, в нем приняли участие преподаватели факультета, методист учебно-методического отдела Маденова Л. Н., магистранты и студенты. Целью учебно-методического семинара было  определение потребности в технологии STEM при реализации образовательных программ и реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». На семинаре были рассмотрены история и теории технологии STEM; вопросы, проблемы внедрения технологии STEM в образовательный процесс - отечественный и зарубежный опыт; опыт использования  STEM технологии в учебном процессе по образовательным программам кафедры физики.

Образцом организации, эффективной методики проведения занятий и использования технических средств обучения в условиях дистанционной формы обучения были продемонстрированы старшим преподавателем кафедры информатики Мухамбетовой Г.Г. (10.02.2021 г.) на открытой лекции по дисциплине «Язык программирования C#». Для студентов групп И-31, ИС-31, ВТиПО-31. На занятии, которое проводилось в режиме онлайн присутствовали заведующая кафедрой информатики Хамзина А. А. и старший преподаватель кафедры Амантурлина Г. К.

В начале лекции, для закрепления материала целью определения понимания студентами понятия цикла в языке программирования преподавателем был использован метод ассоциаций.

Для повторения понятия, функций и типов циклов в языке программирования С++, которые они изучали ранее, студенты были разделены для работы  в сессионных залах на 6 пар в платформе ZOOM. На работу в паре отводилось 5 минут, после чего каждая пара объединялась в небольшую группу и работала с 3 группами.

После возвращения студентов в общий зал, каждая группа приняла участие в обсуждении темы. В основной части лекции была показана видеолекция по теме «Оператор цикла на языке C# и его виды». В конце занятия студентам было дано задание выполнить Google-тест, который был показан на экране.

Студенты полностью были вовлечены в процесс обучения, цель занятия была достигнута.

11.02.2021 г. заведующей кафедрой физики, ст. преподавателем  Имангалиевой Б. С. в онлайн формате было проведено занятие для студентов группы   Физ-31 по дисциплине  «Теория физического эксперимента в школе». Преподаватель познакомила студентов с инструментами, необходимыми для проведения эксперимента в режиме ZOOM-конференции. В начале занятия были обобщены знания студентов по рассматриваемой теории, затем продемонстрировано оборудование, необходимое для эксперимента при определении центра масс физических тел, дано пояснение методики его проведения в школе. Были рассмотрены несколько ситуационных задач в качестве обратной связи, при этом задания были подобраны с учетом того, чтобы студенты могли выполняить его в домашних условиях.

Преподаватель кафедры  математики, магистр  Узакбаева Г. А.  провела практическое занятие  в группе МИ – 11 (11.02.2021 г.)  по дисциплине «Алгебра и теория чисел» на тему: «Система линейных уравнений». В начале занятия преподавателем был проведено обзорное повторение материала лекции, затем студенты были разделены на три группы: « Крамер», «Гаусс», «Матрица» для решения задач. Каждая группа должна была обосновать предложенные решения. Работа  каждой команды была оценена в конце занятия. Метод работы в команде или групповой метод, применненный преподавателем способствовал активации интереса студентов и эффективному усвоению темы занятия.

В заключении методической недели  были проведены: интеллектуальный конкурс «Математик-бизнесмен» среди студентов 1 курса образовательных программ «Математика-физика» и «Математика-информатика» (преподаватели кафедры математики, магистры  Узакбаева Г. А. и Н. Б. Жәшім) и мастер-класс «Методы организации обратной связи при дистанционном обучении» (доцент кафедры информатики, к.п.н. Медешова А.Б.).

Целью интеллектуального конкурса «Математик-бизнесмен»  было развитие интереса студентов к математике, развитие логики и расширение кругозора. Конкурс включал три этапа: «История математики», «Логические вопросы» и «Подумай и найди». В конкурсе приняли участие 3 группы. В качестве жюри в конкурсе приняли участие преподаватели кафедры математики: заведующая кафедрой Маутеева С. М., доцент, к.ф.н. Жумагалиева А. Е., старшие преподаватели Кадырбаев М. М., Орлова Л. Г., Айтенова Г. М.  Конкурс получился очень интересным и увлекательным. Студенты продемонстрировали свою предприимчивость и смекалку. По результатам конкурса дипломом 1 степени награждена группа МИ-11, дипломом 2 степени-группа МФ-13 и дипломом 3 степени-группа МФ-11. Интеллектуальный конкурс «Математик-бизнесмен» завершился награждением студентов.

Особенностью педагогических технологий является опережающий характер их развития по отношению к техническим средствам. Главным моментом в педагогических технологиях дистанционного обучения становится визуализация мысли, информации, знаний, создание новых способов коммуникации между педагогом и обучающимся. Согласно утверждению Бил Гейтса, сила обратной связи велика, так как эта миссия приносит эффективные результаты. Эффективная обратная связь является залогом успешности дистанционного обучения. Целью мастер-класса «Методы организации обратной связи при дистанционном обучении», проведенного доцентом кафедры информатики, к.п.н. Медешовой А.Б. было рассмотрение  эффективных  Интернет-ресурсов для организации образовательного пространства. Доцент Медешова А.Б. поделилась с участниками мастер класса – преподавателями, магистрантами и студентами опытом использования таких платформ, как LearningApps, Google Jamboard, OnlineTestPad, WhatsApp, Poll Everywhere.

Следует отметить, что в ходе методической недели открытые занятия и мастер-классы были проведены преподавателями факультета  по наиболее сложным и недостаточно разработанным в методическом отношении темам. Преподавателями факультета были продемонстрированы образцы организации и методики проведения занятий, методы эффективного использования технических средств обучения, учебно-методические и информационно-методические ресурсы, необходимые для успешной реализации учебного процесса как в офлайн, так и онлайн режимах,  новые информационные технологии  и методы их применения в условиях дистанционной формы обучения. Начинающие преподаватели получили помощь в организации и методике проведения занятий, осуществления контроля занятий. Проведенная методическая неделя, безусловно, будет способствовать повышению уровня методической компетентности и дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства преподавателей факультета.