6В01506 Информатика

1

БББ атауы

6В01506 Информатика

 

2

Дайындық бағыты

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

3

Мақсаты

Қазіргі педагогика, информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі саласында кәсіби құзыреттілікті меңгерген, заманауи ақпараттық технологияларды білетін, қазіргі заманғы ғылыми-әдістемелік деңгейде информатика бойынша педагогикалық процесті ұйымдастыру үшін теориялық және практикалық білімді меңгерген, оқушылардың жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу және білім беру саласында ғылыми-зерттеу, жобалау жұмыстарын жүзеге асыру үшін жоғары білікті информатика мұғалімдерін дайындау.

 

4

Құзыреттіліктер

Жалпы білім беру құзыреті:

Дүниетанымды, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді, Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, қазіргі қоғамның саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерін бағдарлай білу қабілетін түсіну және талдау;

       Іргелі математикалық, жаратылыстану және ақпараттық технологиялар құзыреттілігі:

1. Математикалық құзыреттілік

негізгі математикалық амалдар мен көріністер туралы білім; негізгі математикалық ұғымдар мен объектілерді түсіну, күнделікті жағдайларда математиканың негізгі әдістері мен алгоритмдерін қолдану дағдылары, бақыланатын процестерді, фактілер мен құбылыстарды талдау және синтездеу, бастапқы мәліметтер мен жоспарланған нәтижені бағалау дағдылары.

2. Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік

ақпаратты дербес іздеу, таңдау, шығару, бағалау, құрылымдау, ұйымдастыру, ұсыну, сақтау және беру ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кеңсе техникасын қолдану мүмкіндігі.

       Қазіргі заманғы инновациялар саласындағы құзыреттілік:

  білім берудегі инновациялар саласындағы құзыреттіліктерді, инновациялық білім беру қызметін жүзеге асыра білу.

        АКТ құзыреті:

коммуникативтік дағдылар және Интернет-қоғамдастық арқылы кәсіби қызмет саласындағы бірлескен өзара іс-қимыл; өзін-өзі жетілдіру және жеке өсу үшін пәндік және педагогикалық білімді жетілдіруге қажетті Интернет-ресурстардың техникалық дағдылары мен білімдері; Интернет-ресурстар мен қызметтерді қашықтықтан оқыту үшін, студенттердің үлгерімін бақылау және өзін-өзі бақылау үшін пайдалану;

сандық технологиялардың қазіргі қоғамның дамуына әсер ету ерекшеліктерін, олардың білім берудегі орны мен рөлін білу; цифрлық білім беру технологияларының даму тенденциялары; оларды білім беруде пайдаланудың басым бағыттары.

       Әлеуметтік-этикалық және құқықтық құзыреттілік:

Мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын білу; іскерлік этика нормалары, Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениеті; демократия, әділеттілік, адалдық принциптерін білу; оқушының жеке басын, оның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу; оқыту процесін ұйымдастыру бойынша нормативтік құқықтық актілерді білу.

      Мемлекеттік, орыс және шетел тілдері саласындағы құзырет:

Әр түрлі коммуникативті жағдайларға арналған ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдылары, әр түрлі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі хабарламалар жасай білу және өз пікіріңізді білдіру; тұлғаның, тілдің және коммуникацияның құндылығын түсіну, білім беру ұйымында электрондық құжаттаманы жүргізу негіздерін білу.

       Экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер:

Өз іс-әрекетін ұйымдастыра білу, кәсіби тапсырмаларды орындаудың стандартты әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау мүмкіндігі; белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдылары.

Бағдарламалау және робототехника құзыреттілігі

Алгоритм негіздерін, заманауи тілдерді, бағдарламалау құралдары мен технологияларын, робототехника негіздерін, бағдарламалау дағдыларын білу.

        Кәсіби құзыреттілік:

Информатика мен информатиканы оқыту технологияларының теориялық және практикалық негіздерін, студенттердің пәндік біліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістерін, информатикаға қызығушылықты қалыптастыру әдістерін, әртүрлі педагогикалық технологияларды, мектеп оқушыларына білім беру мен оқытудың әртүрлі формалары мен әдістерін білу.

 

5

Оқыту тілі

Қазақ тілі, орыс тілі

6

Берілетін академиялық дәреже

В01506 Информатика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

 

7

Оқыту нәтижелері

-          Кәсіби және күнделікті қызметке математика және жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімді  интеграциялауға қабілетті.

-          Информатиканың теориялық және практикалық негіздері және информатиканы оқыту технологиялары: әдістері, тәсілдері, педагогикалық технологиялар,  есептеу және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдысы жөніндегі білімін кәсіби және күнделікті өмірде қолдана алады.

-          Информатика және АКТ саласындағы ең озық білімді пайдалана отырып, оқушылардың пәндік іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістерін, информатикаға деген қызығушылықты қалыптастыру тәсілдерін қолдана алады.

-          Өзінің кәсіби қызметінде Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға, академиялық адалдық нормаларына негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімділік таныта отырып қолдана алады.

-          Кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайларға икемділік көрсете отырып, қолда бар ақпаратты талдау негізінде кәсіби міндеттерді басқарушылық шешімдерді қабылдауға қабілетті және өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты болуға дайын

-          Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін ескеруге қабілетті.

-          Білім алушылардың өз бетімен білім алуына, кәсіптік бағдарына қолайлы жағдай жасай отырып, қазіргі заманғы құрал-жабдықтарды пайдалану арқылы бағдарламалау дағдылары мен ақпараттық, телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен білім алушыларға білім беру арқылы педагогикалық қызметті жүзеге асыра алады 

-          Білім берудің жаңартылған мазмұны контексінде, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерін, нысандары мен технологияларын, қашықтықтан білім беру технологияларын, соның ішінде инклюзивті білім берудің құндылықтары мен негіздерін ескере отырып, нәтижелі инновациялық білім беру қызметін жүзеге асыруға қабілетті.

-          Зерттеу жұмысы мен болжау дағдыларын және ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып, кәсіби және күнделікті қызмет үшін қажетті жаңа білімді игеруге және алуға қабілетті.

-          Қарым - қатынас технологиясын, ауызша және жазбаша коммуникация, педагогикалық риторика, академиялық хат, коммуникация стратегиясын, соның ішінде кәсіби; білім беру ұйымдарында тілдік әралуандықты түсіну және құрметтеу негізінде электрондық құжаттарды жүргізу негіздерін білу және дәлелдер тұжырымдай білу.

 

8

Аккредиттеу

ARQA 01.06.2022 ж.

9

Рейтинг

6