6В01503-Математика-Информатика

1

БББ атауы

6В01503 Математика-информатика

2

Дайындық бағыты

6В015 Ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау

3

Мақсаты

Инновациялық әдістерді қолдана отырып, заманауи ғылыми деңгейде педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті математика және информатика мұғалімін даярлау

4

Құзыреттіліктер

1. ҚҚ 1. Жалпы білімдік құзыреттер:

- философиялық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді түсіну және талдау, азаматтық позицияны қалыптастыру және патриотизмді дамыту, саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау үшін Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның қазіргі әлемдегі орны мен рөлін талдай білу;

- пәндік, психологиялық, педагогикалық, әдіснамалық және әлеуметтік-гуманитарлық білім, білік, жүйені олардың әрі қарай кәсіби дамуын жүзеге асыра білу;

- толыққанды белсенділікті қамтамасыз ететін дене шынықтыру деңгейін сақтауға дайын болу;

- қызметтің әртүрлі салаларында негізгі құқықтық білімге ие болу, әртүрлі дереккөздерден ақпаратты өңдеу және талдау мүмкіндігі.

2. ҚҚ Ақпараттық құзыреттіліктер:

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен өз бетінше іздеу, қажетті ақпаратты таңдау, құрылымды құру, ұйымдастыру, ұсыну және беру мүмкіндігі;

- мұғалімнің жеке тұлға ретінде компьютерлік және оргтехникамен жұмыс істеу технологиясымен және күнделікті өмірде және білім беру іс-әрекетінде практикалық қолдануға арналған ақпаратпен, технологиялармен жұмыс істеу қабілетіне;

- жаңа білімді игеру, болжам жасау, қол жетімді ақпаратты талдау негізінде басқару шешімдерін қабылдау, мәліметтер базасымен және АКТ-мен жұмыс істеу мүмкіндігі.

3. ҚҚ Қазіргі инновациялар саласындағы құзіреттіліктер:

- инновациялық білім беру қызметін жүзеге асыру мүмкіндігі, қазіргі заманғы білім беру инновациялары;

- Педагогикалық инновациялар, педагогикалық технологиялар, іздену, бағалау, таңдау және қолдана білу, инновациялық технологияларды қолдану саласындағы білімнің болуы;

- педагогикалық менеджмент саласындағы білімдердің, педагогикалық бақылауды жүзеге асырудың дағдылары мен дағдыларының болуы, өзін-өзі басқаруға, әділеттілік пен объективтілікке ұмтылу;

- жаңа білім беру технологияларын, зертханаларды, баспа басылымдарын, видео, мультимедиа, бағдарламалық қамтамасыз етуді, Интернетті кәсіби қызметке қолдану мүмкіндігі; бала және ерекше қажеттіліктері бар адамдардың құқықтары туралы негізгі халықаралық және ішкі құжаттар; критериалды бағалау әдістері (формативті, жиынтық); математикалық және педагогикалық білім саласындағы зерттеу нәтижелері.

4. ҚҚ АКТ құзыреттілігі:

- кәсіби қызметке дайындалу үшін веб-технологияларды, ақпараттық және анықтамалық материалдарды қолдану;

- білім беру мақсаттары үшін Интернет-ресурстарды іздеу және таңдау;

 - таңдалған ақпаратты бағалау; синхронды және асинхронды Интернет байланысын пайдалану.

5. ҚҚ Коммуникативті құзіреттіліктер:

- қазақ, орыс, шет тілдерін білу, коммуникациялық технологиялар, педагогикалық риторика және жанжалдарды шешу саласындағы білім;

- коммуникациялық стратегиялардың, сындарлы диалогтың, мәдениетті, көп ұлтты және көп конфессиялы қоғамдағы қарым-қатынастың болуы, толерантты және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу.

6. ҚҚ Пәнаралық құзыреттер:

- педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білімдерге ие болу, педагогикалық мәселелерді шешуде әртүрлі пәндік салалардағы білімді кіріктіру дағдылары мен қабілеттері;

- әлеуметтік серіктестік және педагогикалық ынтымақтастық мүмкіндігі.

7. ҚҚ Құзіреттерді жүйелеу: - әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімдерге ие болу (жүйелі көзқарас, педагогикадағы жүйелілік қағидасы), психологиялық-педагогикалық білімді іздеу, формалау, құрылымдау және жүйелеу дағдылары мен қабілеттері; - педагогикалық іс-әрекетті жүйелі ойлау және тұтас қабылдау қабілеті.

8. ҚҚ Кәсіби құзіреттіліктер: - орта білім берудің барлық деңгейлерінде интеграция мен сабақтастық қағидаттарын ескере отырып, оқуды дербес жоспарлау үшін білім беруді дамытатын, сараланған, интеграцияланған инклюзивті білім берудің педагогикалық және психологиялық технологияларына ие болу;

- жаңартылған бағдарлама бойынша оқу орындары мен ұйымдарда математика және информатика пәндерін оқыту дағдылары және педагогикалық қызметке қажетті ғылыми-әдістемелік білімдер;

- онлайн режимінде, инклюзивті білім берудің құндылықтары мен сенімдерін қоса оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдану.

- математиканы оқыту технологияларының теориялық және эксперименттік негіздері туралы білімді қолдану, мектеп оқушыларының пәндік дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру әдістерінің болуы, математикаға қызығушылық тудыратын әдістердің болуы және математика мен информатика саласындағы білімді күнделікті өмірде қолдану;

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің және берудің практикалық мәселелерін шешуде математикалық аппараттарды, бағдарламалауды және заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

- жеткілікті жоғары деңгейде математика және бағдарламалау саласындағы білімді қамтитын білім жүйесінің болуы.

9. ҚҚ Пәндік құзіреттіліктер:

- орта мектеп оқушыларына математика және информатика пәндерін оқытудың теориялық негіздері мен технологияларының болуы;

- математикалық зерттеулерді теориялық талдау әдістерін, компьютерлік модельдеу әдістерін білу;

- математиканы оқыту технологияларының теориялық және эксперименттік негіздері туралы білімді қолдану, мектеп оқушыларының пәндік дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру әдістерінің болуы, математикаға қызығушылық тудыратын әдістердің болуы және математика мен информатика саласындағы білімді күнделікті өмірде қолдану;

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің және берудің практикалық мәселелерін шешуде математикалық аппараттарды, бағдарламалауды және заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

- жеткілікті жоғары деңгейде математика және бағдарламалау саласындағы білімді қамтитын білім жүйесінің болуы.

10. ҚҚ Кәсіптік құзыреттер:

- кәсіптік бағдар беру, оқу профиліне, оқу процесін жобалауға және ұйымдастыруға байланысты білім мазмұнын таңдау мүмкіндігі;

- профильді және профильдік сыныптарда оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын таңдау, бейімдеу және өзгерту мүмкіндігі;

- мамандандырылған сыныптарда оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыра білу, заманауи әдістер негізінде мамандандырылған және мамандандырылған сыныптарда студенттердің өзіндік және өзіндік тәрбие жұмыстарын ұйымдастыра білу.

5

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

6

Берілетін академиялық дәреже

6В01502 Математика-информатика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

7

Оқыту нәтижелері

OН 1. Кәсіби қызметінде мемлекеттік, ресми және шет тілдерінің бірін қолданады.

OН 2. Адамдарға, қоғамға және қоршаған ортаға қатынасты, интеллектуалдық және мәдени деңгейлерді, академиялық адалдық қағидаттарын жақсарту мен дамыту қабілетін реттейтін этикалық және құқықтық нормалар қолданылады.

OН 3. Берілген тақырып бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен (оқулық, анықтамалық кітап, аудио және видео материалдар, интернет және т.б.) ақпарат табады.

OН 4. Қазіргі заманғы ақпараттық және қашықтан оқыту технологияларын қолдана  отырып, ақпаратты талдайды.

OН 5. Қолданбалы есептерді шешуде математикалық, физикалық түсініктерді, аналитикалық және сандық әдістерді, зерттеу әдістері мен академиялық жазуды, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін қолданады.

OН 6. Математикалық сөйлеуді қолдана отырып, нысандар мен объектілер тобы (іс жүзінде және ақыл-ой) арасындағы математикалық қатынасты орнатады.

OН 7. Тапсырмаларды шешудің табылған жолдарын түсіндіреді.

OН 8. Өз пікірін және ұсынылған шешімдерін білдіру кезінде математикалық білім мен математикалық терминологияны қолданады.

OН 9. Математикалық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қолданбалы есептерді шешеді.

OН 10. Ақпараттық процестерді модельдеу әдістерін, ақпараттық жүйені және оның компоненттерін құруға және дамытуға қойылатын талаптарды, сәйкес аналитикалық модельдеу әдістерін, алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын жіктейді.

OН 11. Инклюзивті және жаңартылған білім беру мазмұнын және педагогика мен психология саласындағы проблемаларды жүйелейді.

OН 12. Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну мен кәсіби қызметті жүзеге асыру уәжі арасындағы байланысты орнатады.

8

Аккредиттеу

20.05.2020 – 19.05.2025

9

Рейтинг

-